Adatvédelmi

Adatkezelő neve: Websupport Magyarország Kft.
Elektronikus elérhetősége: info@mhosting.hu
(az „Adatkezelő”)
Az adatkezelésre alkalmazandó jogszabályok

 1. Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes
  személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok
  szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános
  adatvédelmi rendelet, GDPR);
  1. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
   (Infotv.)
  1. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.)
   A kezelt adatok köre
   Az Adatkezelő az érintett által a regisztrációkor megadott e-mail címet, nevet és mobilszámot kezeli. A
   regisztrációkor megadott e-mail cím kezelésére azért van szükség, hogy az adatkezelő
   meggyőződhessen arról, hogy a regisztráció valós személyhez köthető, valamint szükség esetén fel tudja
   venni a kapcsolatot az érintettel.
   A szerződés kötésének (a regisztrációnak) elengedhetetlen feltétele az e-mail cím biztosítása, ennek
   hiányában az Adatkezelő a regisztrációt nem tudja biztosítani.
   Az adatkezelés jogalapja
   Az adatkezelés szerződés teljesítéséhez szükséges. (GDPR 6. cikk (1) b) pont)
   Személyes adatok tárolásának időtartama
   A személyes adatokat a regisztráció törlését követően az Adatkezelő azonnal törli.
   Az érintettek jogai
   Az érintett bármikor kérheti, hogy az Adatkezelő adjon tájékoztatást azokról az adatokról, amit az
   Adatkezelő róla kezel. Amennyiben ilyen kérése van, kérem írjon a cordonlinekft@gmail.com e-mail
   címre.
   Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes
   adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a
   személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:
 2. az adatkezelés céljai;
 3. az érintett személyes adatok kategóriái;
 4. azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat
  közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a
  nemzetközi szervezeteket;
 5. adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges,
  ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
 6. az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok
  helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok
  kezelése ellen;
 7. a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
 8. ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;
  Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá
  vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra,
  hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő –
  kiegészítését.
  Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes
  adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat
  egy másik adatkezelőnek továbbítsa.
  Az érintett jogosult arra, hogy – amennyiben a személyes adatai pontosságát vitatja – a vitatás
  időtartamára az adatok kezelését korlátozza.
  A személyes adatok kezelése
  A személyes adatokat az Adatkezelő megfelelő technikai védelemmel ellátott eszközökön tárolja, ahhoz
  hozzáférést harmadik személy részére nem enged, és az adatokat harmadik személy részére nem
  továbbítja.
  Cookiek (sütik) kezelése
  Szolgáltató a cookie-k használata során nem kezel személyes adatokat.
  Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20.
  § (4) bekezdése alapján, meg kell határozni a weboldal cookie
  adatkezelése körében a következőket:
 • az adatgyűjtés ténye,
 • az érintettek köre,
 • az adatgyűjtés célja,
 • az adatkezelés időtartama,
 • az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,
 • az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése.
  Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Egyedi azonosítószám, időpontok, illetve dátumok
  Az érintettek köre: valamennyi weboldalt látogató
  Az adatkezelés célja: A Felhasználók azonosítása és a látogatók nyomon követése
  Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az adatkezelés időtartama a session
  cookie-k esetén a honlapok látogatásának befejezéséig tart.
  Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A cookie-k használatával nem
  kezel személyes adatokat a Szolgáltató.
  Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintettnek lehetőségük van a
  cookie-kat törölni a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében
  többnyire az Adatvédelem menüpont beállításai alatt.
  Az adatkezelés jogalapja: Az érintettől hozzájárulás nem szükséges, amennyiben a cookie-k
  használatának kizárólagos célja az elektronikus hírközlő hálózaton
  keresztül történő közléstovábbítás vagy arra az előfizető vagy felhasználó által kifejezetten kért, az
  információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtásához a Szolgáltatónak feltétlenül szüksége
  van.
  Az adatkezelő a Facebook remarketing kódját használja. Cookie élettartam: 20 nap, adatkezelés
  célja: Facebook hirdetések személyre szabása, további
  információk:http://hu.facebook.com/help/cookies/
  A Szolgáltató, illetve a megjelölt külső szolgáltatók a testre szabott kiszolgálás érdekében a
  Felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyeznek el és olvasnak vissza. Ha a
  böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van
  összekapcsolni a Felhasználó aktuális látogatásai során elmentett adatait a korábbiakkal, de kizárólag a
  saját tartalma tekintetében. A sütit a Felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja
  böngészőjében a sütik alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások
  menüjében az Adatvédelem beállításai alatt, cookie vagy süti megnevezéssel van lehetőség.
  A Felhasználó végfelhasználói készülékén elhelyezett munkamenetre szóló cookie a böngésző
  bezárásával törlődhetnek. A Felhasználó végfelhasználói készülékén tartósan elhelyezett böngésző
  cookie a készülék merevlemezére kerül, és az internetes böngésző bezárása után is megmaradhat a
  cookie manuális törléséig, illetve időtartamának lejáratáig, mely beállítással módosítható. A
  Felhasználó végfelhasználói készülékén elhelyezett böngésző cookie-k bármikor törölhetőek a
  készülékről, a böngésző megfelelő beállításainak kiválasztásával pedig visszautasítható a cookie-k
  használata, ebben az esetben azonban előfordulhat, hogy a Felhasználó nem fogja tudni kihasználni az
  adott szolgáltatás összes funkcióját. Minden egyes böngészőben illetve végfelhasználói készüléken
  külön-külön szükséges a letiltást végrehajtani. A flash cookie végleges törléséről az alábbi oldalakon
  olvashat bővebben: http://javascriptprog.hu/2011/02/28/flash-cookie-1-resz-megosztott-helyiobjektum/ (magyar
  nyelven), http://www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/settings_manager0
  7.html (angol nyelven).
  Jogorvoslathoz való jog
  Az érintett a jogainak megsértése esetén az Adatkezelő ellen (az érintett választása szerint az alperes
  székhelye vagy az érintett lakóhelye szerint illetékes) bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron
  kívül jár el.
  Az érintett az adatkezelés ellen panasszal az alábbi hatóságnál élhet: Nemzeti Adatvédelmi és
  Információszabadság Hatóság Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.